0519 252 000

PrivacyverklaringUW PRIVACY


Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze verordening komt in de plaats van de oude Wet bescherming persoonsgevens (Wbp).
In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als uw therapeut, moet voldoen.
 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst.


Uw dossier omvat de volgende informatie en gegevens:
 
*  persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, enz.) voor zover noodzakelijk voor het voeren van een
   adequate clientadministratie, boekhouding en voor het genereren van zorgnota's die ook door de
   zorgverzekeraars worden geaccepteerd.
*  aantekeningen over uw gezondheidstoestand, voortkomend uit de anamnese en die u mij schriftelijk en
   mondeling heeft verstrekt.
*  gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en voortgang tijdens de behandelingen.
*  gezondheidinformatie die voor uw behandeling noodzakelijk is, en die ik, na uw schriftelijke toestemming, heb
   opgevraagd en verstrekt gekregen bij/van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.


Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

-  zorgvuldig en discreet omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
-  ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
-  verzoeken tot het verstrekken van uw gegevens aan derde belanghebbenden, bijv. een andere zorgverlener,
   niet eerder honoreren dan met uw schriftelijke instemming en toestemming.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

*  Het informeren van andere zorgverleners, bijv. als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere
   behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete en schriftelijke toestemming.
*  Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid en alleen dan wanneer u er mee instemt door
   een waarnemer te worden behandeld.  
*  voor geanonimiseerd gebruik tijdens scholingen en toetsingen.
*  een klein deel van uw persoonlijke gegevens voor het voeren van een fiscaal verplichte
   debiteurenadministratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet
om uw toestemming vragen.

De gegevens in het clientendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 


PRIVACY OP DE ZORGNOTA


Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de
nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. En wat fiscaal verplicht is te vermelden voor een adequate
debiteurenadministratie.

-  uw naam, adres en woonplaats
-  uw geboortedatum
-  naam zorgverzekeraar en verzekeringsinschrijfnummer
-  factuurnummer en factuurdatum
-  een korte omschrijving van de behandeling en de prestatiecode
-  de kosten van het consult cq. het factuurbedrag
 


DEZE VERKLARING


Bij uw eerste bezoek wordt onze privacyverklaring schriftelijk aan u verstrekt met het verzoek er kennis van te
nemen.
U wordt gevraagd schriftelijk toestemming te verlenen voor het inventariseren en opslaan van uw gegevens
door middel van uw handtekening.
De actuele versie van de privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website van de praktijk.
Bij belangrijke wijzigingen in de privacyverklaring zullen wij dit melden op de website en u schriftelijk informeren.Dokkum, 11 mei 2018

Massagepraktijk Dokkum
Ulbe Keegstra